Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 7.6. 2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 7.6. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Příspěvek na turistické noviny Koruna Vysočina
5. Odsouhlasení dofinancování části zdrojů na nový automobil DA SDH.
6. Projednání nového nájemce nebytových prostor v budově bývalého kravína
7. Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.


3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši 2.000,-- Kč na turistické noviny, které vydává Koruna Vysočiny.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje příspěvek na turistické noviny.

5/ ZO odsouhlasilo dofinancování části zdrojů, které nepokryje dotace na nákup nového vozu SDH.
Financovaní podílu obce bude zajištěno z rozpočtu obce.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje dofinancování nového vozu SDH.

6/ ZO projednalo změnu nájemce nebytových prostor v budově kravína.
Novým nájemcem bude spol. MONOTREND s.r.o., měsíční nájemné 11 000,-- Kč + 2 000,-- záloha za elektřinu.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.


7/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «