Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2.8.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2.8.2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Záměr na prodej pozemku
5 Ukončení výběrového řízení na nákup nového vozu SDH DA-L1Z
6. Dodatečné schválení výše odměn OZ
7. Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.


3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ ZO projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku dle GP č. 201-100/2016, ostatní plocha 693/26, 93 m2
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje záměr na prodej pozemku.

5/ ZO ukončilo výběrové řízení na nákup nového automobilu SDH. Ze sedmi zaslaných cenových nabídek byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou – AUTO VINKLER s.r.o.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje výběr dodavatele na nový automobil DA-L1Z - AUTO VINKLER s.r.o.

6/ ZO dodatečně schválilo výši odměn zastupitelů. Odměny zůstávají ve stávající výši.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje výši odměn zastuppitelů.


7/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «