Úřední deska - vyhlášky - Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek

OBEC SEJŘEK

Obecně závazná vyhláška
obce Sejřek
č. 4/2011,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek


Zastupitelstvo obce Sejřek se na svém zasedání dne 4. 12. 2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sejřek, včetně nakládání se stavebním odpadem1).


Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

Například
a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).


Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny viz. příloha 1 mapa

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír, barva modrá,
b) nápojové kartony, barva žlutá,
c) sklo, barva zelená a bílá,
d) plasty, PET lahve, barva žlutá


Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dle potřeby 2x ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o
sběru jsou zveřejňovány např. na úřední desce obecního úřadu, popřípadě v místním rozhlase.

2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v Bystřici n. P.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dle potřeby 2x ročně, jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. na úřední desce obecního úřadu, popřípadě v místním rozhlase.

2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Bystřici n. P.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012Podpis Podpis
………………. ..……………….
titul Jméno Příjmení titul Jméno Příjmení
místostarosta starosta


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4. 12. 2011
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:


Příloh č.1-mapa

Sejřek


Bor

» zpět «