Úřední deska - oznámení - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

podle ustanovení § 15 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


oznamuje :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:


v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hodin
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost v budově obecního úřadu v
Sejřku pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Sejřek a Bor.

3. Právo volit do Sejřek má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci Sejřek trvalému pobytu. Toto právo má i státní občan státu Evropské unie, který je přihlášen v obci Sejřek trvalému pobytu a požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů. Svoji totožnost a státní občanství je volič ve volební místnosti povinen prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, občan jiného členského státu Evropské unie povolením k pobytu.

4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

5. Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na žádost voliče mu budou vydány ve volební místnosti.

» zpět «