Úřední deska - oznámení - UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce.
Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy Obecní úřad Sejřku po projednání v zastupitelstvu obce důrazně upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je v rozporu s níže uvedenými ustanoveními příslušných zákonů a jako takové může být velmi citelně postihováno.

Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů na tomto úseku uvádíme.

Podle ust. § 11 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

je každý chovatel zvířat v zájmovém chovu / tedy příkl. i psa, / povinen učinit opatření proti úniku zvířat
porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle § 27 odst. 2) písm. f )
sankce dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona
pokuta až do 50.000,- Kč

je každý chovatel hospodářských zvířat / tedy příkl. i drůbeže / povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat
porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle § 27 odst. 3) písm. e)
sankce dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona
pokuta až do 50.000,- Kč

Podle ust. § 60 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.
porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle § 22 odst. 1) písm. l) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 22 odst. 9) téhož zákona
pokuta až do 2. 500,- Kč

Podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
se přestupku dopustí každý kdo znečistí veřejné prostranství / týká se i znečištění veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod./
sankce za porušení tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
pokuta až do 20. 000 Kč

Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat příslušný orgán Městského úřadu v Bystřici n. P.

místostarosta obce starosta obce

V Sejřku
dne : 4. 12. 2011

» zpět «