Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do Zastupitelstva obce Sejřek se uskuteční:

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost v budově obecního úřadu v
Sejřku pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v obci Sejřek a Bor.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu volebních lístků.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Sejřku, 25.9.2018
Ivana Mazourová-starostka

» zpět «