Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2024

Starosta obce Sejřek podle ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

o z n a m u j e :

1) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
v sobotu dne 8. června 2024 od 08:00hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb je volební místnost zřízená v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Sejřku na adrese Sejřek 35.
V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu v sobotu dne 8. června 2024 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu.

2) Právo volit má
- státní občan ČR, který alespoň ve druhý den volby, tj. 8.června 2024 dosáhne věku nejméně 18 let
- občan jiného členského státu EU, který alespoň 8, června 2024 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 24.
dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a
- nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva

3) Pro volby do Evropského parlamentu volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným
cestovním , diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Občan jiného
členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu , cestovním pasem nebo
občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování
umožněno.

4) Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ve volební místnosti, v prostoru určeném pro výběr
hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce
volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas.
To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo . Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty nebude
se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič
předem požádat Obecní úřad Sejřek (tel. 605 415 223) nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 605 415 223

6) Další informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky
https://www.mvcr.cz nebo kontaktujte obecní úřad nebo krajský úřad.

Vyvěšeno: 21.5.2024
Sejmuto:

» zpět «