Obec - okrašlovací spolek Sejřek

Filozofie:

OSS je volné sdružení lidí z obce Sejřek, kteří mají zájem o svoje životní prostředí a chtějí jej trvale zlepšovat.

Pozn.: Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky„systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“

Cíle:

Hlavním cílem spolku je péče o obecní plochy zeleně, jakož i výsadba ploch nových, revitalizace trávníků, péče o stromy i stromořadí, likvidace plevelů a náletových dřevin.

Dále údržba technických prvků a pořádání drobných kulturních akcí v obecních prostorách.

Organizační struktura:

Předseda
Náměstek
Členové

Předseda je volen členy a sám pak navrhne náměstka.

Motto:

Id circum nobis sum item endo nobis.