Aktuality - Zákaz podomního prodeje

Nařízení obce Sejřek č. 1/2014
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.


Zastupitelstvo obce Sejřek schvaluje a vydává dne 1.6.2014 v souladu s ust. § 18 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení pojmů

1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky. Podomním prodejem není prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem domu, bytu, budovy apod.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1 s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Pochůzkový prodej je zpravidla provozován formou pochůzky, při níž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství či veřejně přístupných místech, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě.

Čl. 2
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

1. Na území obce Sejřek a místní části Bor se zakazuje podomní prodej.
2. Na území obce Sejřek a místní části Bor se zakazuje pochůzkový prodej.

Čl. 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na která se toto nařízení nevztahuje

Zákaz uvedený v ust. Čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení se nevztahuje:
a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
b) na prodej tisku prostřednictvím kamelotů
c) na zásilkový prodej
d) na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 7. - 24. prosince běžného roku
e) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím do velikonočního pondělí
f) na veřejné sbírky
g) na ohlášené očkování domácích zvířat
h) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo poskytování služeb
i) na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních, školních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích
j) na restaurační předzahrádky
k) na předsunutá prodejní místa.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.7.2014

Jiří Mazour Jiří Švanda
starosta obce místostarosta obce


__________________________________________________________
1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

» zpět «