Aktuality - VALNÁ HROMADA-HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SEJŘEK - SKOROTICE

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SEJŘEK - SKOROTICE
Sejřek 7, 592 62 Nedvědice


POZVÁNKA
na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek - Skorotice, která se bude konat v sobotu 07.02.2015 v 17:00 hodin v Hospůdce Pod lipou v Sejřku.

Program jednání:
1. Zahájení jednání, přivítání hostů, volba zapisovatele, mandátové komise
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva mandátové komise
5. Usnesení, různé/diskuse, závěr


Petr Soukup
starosta Honebního společenstva
Sejřek - SkoroticePLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á)……………………………………………, člen(ka) Honebního společenstva

Sejřek - Skorotice, narozen(a) dne ,

trvale bytem ,

zmocňuji tímto ………………………………………................, nar. dne ………………..,

bytem …………………………………………………………………………… , aby mě zastupoval v plném rozsahu a bez omezení na řádné valné hromadě Honebního společenstva Sejřek - Skorotice, která se koná dne 07.02.2015 v Sejřku. Současně prohlašuji, že souhlasím se svým členstvím v Honebním společenstvu Sejřek - Skorotice a souhlasím, aby moje honební pozemky byly i nadále v Honebním společenstvu Sejřek - Skorotice.

V ………………………, dne …………………

---------------------------------------
podpis zmocnitele
Zmocnění přijímám


----------------------------------------
podpis zmocněnce

Místo pro úřední ověření podpisu zmocnitele
(v souladu s článkem 6, bodem 4. Stanov honebního společenstva) →

» zpět «