Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 6.9.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 6.9.2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení prodeje na prodej pozemku
5. Stanovení obecné závazné vyhlášky o nočním klidu
6. Ukončení a závěr

Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský

1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ ZO projednalo a schválilo prodej pozemku dle GP č. 201-100/2016, ostatní plocha 693/26, 93 m2
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje prodej pozemku.

5/ ZO projednalo Obecné závaznou vyhlášku o nočním klidu a stanovilo výjimečné případy, kdy bude doba nočního klidu kratší.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje vyhlášku o nočním klidu

6/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 20:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «