Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 6. 12. 2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 6. 12. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Žádost o krajskou dotaci na vůz SDH a vyplnění závěrečného vyúčtování dotace MMR
5. Vyúčtování dotace POV2016 – oprava cesty
6. Dotace čistá voda 2017
7. Dotace POV2016 – návrhy na projekty
8. Dotace Odpady 2017
9. Plán inventur
10. Rozpočtové provizorium
11. Ukončení a závěr

Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský

1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/.ZO schvaluje žádost o dotaci kraje pro vůz DA-Z SDH obce.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje žádost o dotaci.

5/ Zajištění vyplnění a zaslání vyučování dotace POV 2016 na akci oprava krytu místní komunikace.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje závěrečné vyúčtování.

6/ Projednání dotačních možností v roce 2017:
Dotace čistá voda-Bude podána žádost na spolufinancování zpracování projektové dokumentace pro stavební
Pro návrh hlasováno: pro 2 členů ZO ze 5 přítomných, proti 2, zdržel se 1
Schváleno podání žádosti na dokumentaci

7/Návrhy na projekty pro žádost dotací POV 2017 (podíl obce 30%, max výše dotace 120 tis.)
Proběhne částečná oprava cesty do Rakové. Rekonstrukce cesty bude rozdělena do několika etap dle alokace vypsané dotace.
Pro návrh hlasováno: pro 4 členů ZO ze 5 přítomných, proti 1, zdržel se 0
Schválení opravy cesty.

8/V případě vypsání dotací kraje bude znovu žádáno o dotace na domovní kompostéry v programu Odpady 2017
V loňském roce nebyl obci dotace přidělena
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0

9/Starostka vydala plán inventury, která proběhne v lednu 2017
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0

10/Schválení rozpočtového provizoria
ZO navrhlo a schválilo provizorní rozpočet na rok 2017, který bude platit do schválení rozpočtu na rok 2017. Čerpání finančních prostředků bude maximálně do výše 1/12 výdajů v roce 2016.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje provizorní rozpočet na rok 2016.

11/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová
»

» zpět «