Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 5.4. 2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 5.4. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4.Záměry obce na výkup pozemků
5.Záměry obce na prodej pozemků
6.Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ZO schválilo koupi a prodej zbylých pozemků pod cestou do Rakové:
Dle GP 194-26/2016
-46/20 ostat.pl. 199m2
-46/21 ostat.pl. 138 m2
-46/22 ostat pl. 38 m2
Dle GP 194-25/2016
-koupě-48/9 ostat.pl. 28m2 (d)
-prodej-48/4 ostat.pl. 581m(a+b)
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

5.ZOZáměry obce pro směnu pozemků pod cestou do Rakové
Dle GP 196-36/2016:
Koupi: 196/4 399 m2 , 195/3 218m2,
Prodej:. 676/2 8m2
Dle GP 195-28/2016
Koupi 16/3 29 m2 , st.13 0,23 m2 , 700/3 63 m2,
Prodej 693/210 m2
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

6/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová


Obec Sejřek
Sejřek 35
592 62 Nedvědice
Zveřejňuje tímto záměr prodeje pozemků obce a koupi do majetku obce:
(v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb)
Dle GP 196-36/2016:
Koupi: 196/4 399 m2 , 195/3 218m2,
Prodej:. 676/2 8m2

Dle GP 195-28/2016
Koupi 16/3 29 m2 , st.13 0,23 m2 , 700/3 63 m2,
Prodej 693/210 m2

» zpět «