Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek konaného dne 3.1. 2017

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek konaného dne 3.1. 2017 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Schválení příspěvku na dětský karneval
5. Závěrečná zpráva dotace na DA-Z
6. Projednání zateplení OÚ
7. Projektová dokumentace pro územní řízení stavby vodovodu
8. Ukončení a závěr

Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský

1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/.ZO schválilo příspěvek na dětský karneval do výše 6500 Kč
hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje žádost o dotaci.

5/. Vyúčtování dotace na DA-Z:
Celková cena pořízeného automobilu včetně přestavby 862 560 Kč
Dotace MMR 431 280 Kč
Dotace kraje 278 520 Kč
Podíl obce 143 760 Kč
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje závěrečné vyučtování.

6/ Předpokládané vyhlášení výzvy na zateplení obecních objektů květen až červen
Nebude podmínkou provedení zateplení schválenou firmou
Předpokládá se 40-50 % výše dotace
Podmínkou je zpracovaná projektová dokumentace stávajícího a budoucího stavu.
Pro návrh hlasováno: pro 0 členů ZO ze 5 přítomných, proti 5, zdržel se 0
ZO schvaluje vytvoření projektové dokumentace

7/ Obec má již zpracovanou dokumentaci pro územní řízení a bude dále pokračovat v jednání s majiteli dotčených pozemků, kterých se vodovodu bude týkat.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0

8/Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.

Zapsal: Jiří Mazour Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček Starostka: Ivana Mazourová

» zpět «