Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 29.3.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 29.3.2016 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ.


Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů
2. Seznámení se závěrečným účtem za rok 2015 a návrhem rozpočtu na rok 2016.
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ Seznámení se závěrečným účtem 2015 a návrhem rozpočtu 2016.
Starostka přečetla přítomným závěrečný účet 2015 a návrh rozpočtu 2016
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ Různé
a)informování o stavu plánování vodovodu:
-probíhá zpracování projektové dokumentace
-připojení na Vírský vodovod-dle plánu PRVKUKu, změna tohoto plánu by zpozdila vybudování cca o 2roky
-vrty v mokřích jsou nedostačující vydatnosti a špatné kvality
-dotace je možné získat z MZE ve výši 70%
-informování o ceně vody v okolí

b)oprava cesty Mansberk:
-bude probíhat oprava cesty u mansberského rybníka pokládkou panelů, kvůli podmáčenému podkladu
-dotace z kraje Vysočina cca 120tis, celková cena cca 185tis.

c)dopravní vozidlo SDH:
-získaná dotace na nové dopravní vozidlo SDH ve výši 750tis
-čekání na specifikaci z kraje

d) přístavba hospody:
-probíhá kreslení projektové dokumentace na rozšíření kulturní místnosti
-termín stavby zatím neurčen

e)informace o probíhajících výkupech pozemků pod cestou do Rakové:
-po vykoupení pozemků budeme hledat dotační titul na možnou opravu.
-délka opravovaného úseku pouze po katastr obce

f)změna svozu odpadů
od měsíce dubna bude svoz popelnic 1x za čtrnáct dnů – každý sudý týden
4/Diskuze:
-připomínka k nutnosti informování rozhlasem-internet není přístupný všem-krom vývěsek používat i rozhlas=budeme informovat
-žádost o přidání vývěsky do chodby OÚ=souhlasíme se zřízením
-dotaz na plynovod=není v plánu
-dotaz na sázení stromků v Boru=bude řešeno postupnou výsadbou
-dotaz na opravu kanalizační vpusti u Vernerů a Matušků=zajistíme opravu
-dotaz na opravu přejezdu u Bočků=bude prověřeno na místě samém
-dotaz na velikost rezervoáru pitné vody vodovodu a její kvalita při neužívání
-diskuze o pořádání halloweenu


5/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 19:30 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «