Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2. 2. 2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2. 2. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Dotace VO
5. Revitalizace rybníka
6. Dotace Čistá voda
7. Dotace na automobil SDH
8. Zvon v kapli Bor
9.Návrh smlouvy o úhradě kompenzace na rok 2016 IDS
10.Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/RPA ve věci dotací na VO i přes urgenci nereaguje. Firma Dotace snadno, po kontaktování vydělila, že pro 28 světel není možné dotaci získat. Pokud bychom navýšili počet světel na 70, poté by začali vyřizovat žádost.
Po prostudování zjištěno: celkový objem fin. prostředků v celém programu Efekt je 80mil. Vzhledem k rozsáhlosti programu a možnosti žádat o 2mil na jednu žádost, je velmi malá pravděpodobnost získání dotace. Při ceně auditu VO nebudeme podávat žádost na tuto výzvu. Na VO požádáme příští rok POV 2017.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

5/Prodiskutována možnost čerpání dotací „Zadržování vody v krajině“ na revitalizaci rybníka nad Bočkovou zahradou. K žádosti je třeba projekt, který musíme nechat vypracovat. Proto není možné letos žádat o dotaci.
Zprostředkovávající firma bude dotázána, zda je možné žádat dotaci na projektovou dokumentaci.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

6/Podání žádosti programu kraje čistá voda.
Připadají v úvahu: 1-žádost o dotaci na projektovou dokumentaci
3-žádost o dotaci na zkoušku vydatnosti vrtů
Předchozí studie vrtů mluví o malé vydatnosti a obsahu radonu, uranu a jiných cizorodých látek a nedoporučovala vodu jako vhodnou pro zásobování obyvatelstva. Bylo tedy schváleno podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.


7/Možnost získání dotace na nový hasičský automobil.
Vzhledem ke stavu současného automobilu, nebude možné po skončení technické kontroly nadále užívat.
Podmínky dotace:8+1 místný nový automobil
Financování dotace: 450tis-státní dotace, 300tis-krajská dotace, 150tis-doplatí obec
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
8/Projednání opravy, nebo výroby, zvonu pro kapli v Boru.
Oprava je možná, ale velmi nákladná. Cena nového cca 35tis.
P. Holeček při ohledání na místě nenašel žádné poškození. Ani při zvonění se žádné vady neprojevují.
Fáma o prasklém zvonu byla prohlášena za „kachnu“ a zvon se požívá dále bez omezení

9/Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o úhradě kompenzace na rok 2016 IDS
Jedná se o doplatek na 1 linky 335, a to 32 tis,- za rok.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

10/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «