Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2. 1. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 2. 1. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Výkup zbylých pozemků-cesta do Rakové
5. Rozšíření VO
6. Protest proti pořádání Halloweena
7. Příspěvek na dětský karneval
8.Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/Projednán další postup při výkupu zbylých pozemků pod cestou do Rakové.
Pokusit se znovu o dohodu se zbylými 2 majiteli, aby bylo možné cestu opravit.

5/Rozšíření VO
Projednáno prodloužení VO ke Krušinům.
Vzdálenost od poslední lampy veřejného osvětlení a novostavbou je cca 300.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO z 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje přidání jednoho led osvětlení 24W.

6/Stížnost na pořádání Halloweenu
V době vánočních svátků se na OU dostavil p. xxxx xxxxxx se stížností na pořádání lampiónového průvodu.
P. xxxxxx mluvil o satanizmu a nevhodnosti akce. Uvedli jsme, že účast cca 300lidí jednoznačně převyšuje jeho názor a že je zřejmě jediný, načež uvedl další dvě jména nesouhlasících. Kdyby se všechny akce měli rušit kvůli třem nesouhlasícím, nemůže se pořádat nic, proto jsme pro pokračování tradice. Diskuze o tématu bude pokračovat na některém z dalších zasedání.

7/ Příspěvek na dětský karneval
ZO projednalo a schválilo příspěvek na dětský karneval ve výši 5.000,- Kč.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO z 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje příspěvek na dětský karneval.

8/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana Mazourová

» zpět «