Úřední deska - zasedání zastupitelstva - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 1.3. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sejřek, konaného dne 1.3. 2016 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ .


1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4.Záměry obce na výkup pozemků
5.Záměry obce na prodej pozemků
6.Pasportizace dopravního značení
7.Ukončení a závěr


Přítomni:
Ivana Mazourová, Jiří Mazour, Zbyněk Holeček, Jaroslav Verner, Miloslav Tálský
1/ Zahájení provedla starostka, přivítala přítomné.

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh starosty: zapisovatel: Jiří Mazour a ověřovatel Zbyněk Holeček.
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

3/ S programem jednání přítomné seznámila starostka.
Pro navržený program hlasováno: pro 5 členů ZO, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.

4/ZO prodiskutovalo a schválilo záměr na koupi zbylých pozemků pod cestou do Rakové:
Dle GP 194-26/2016
-46/20 ostat.pl. 199m2
-46/21 ostat.pl. 138 m2
-46/22 ostat pl. 38 m2
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

5.Záměry obce pro směnu pozemků pod cestou do Rakové
Dle GP 194-25/2016
-koupě-48/9 ostat.pl. 28m2 (d)
-prodej-48/4 ostat.pl. 581m(a+b)
Pro návrh hlasováno: pro 4 členů ZO ze 5 přítomných, proti 1, zdržel se 0.

Záměry obce na prodej pozemků, jako vypořádání a uvedení na pravou míru pozemků obce a majitelů v okolí parku a požární zbrojnice
Dle GP
-693/16 ostat.pl. 231 m2
-693/17 ostat.pl. 250 m2
-17/3 ostat.pl. 38 m2
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

6/ ZO projednalo povinnost zřízení pasportu dopravního značení místních komunikací obce.
Z důvodů dosavadní nekompletnosti značení, zpracuje firma dle zákonných norem, tak ba ybylo možné jejich doplnění
Pro návrh hlasováno: pro 5 členů ZO ze 5 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

7/ Ukončení a závěr
Starostka ukončila zasedání v 21:00 hod., poděkovala přítomným za účast.
Zapsal: Jiří Mazour
Ověřovatel zápisu: Zbyněk Holeček
Starostka Ivana MazourováObec Sejřek
Sejřek 35
592 62 Nedvědice


Zveřejňuje tímto záměr prodeje pozemků obce a koupi do majetku obce:
(v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb)
Prodej dle GP 194-26/2016: 693/16 ostat.pl. 231 m2, 693/17 ostat.pl. 250 m2, 17/3 ostat.pl. 38 m2
Koupi dle GP 194-26/2016: 693/16 ostat.pl. 231 m2, 693/17 ostat.pl. 250 m2, 17/3 ostat.pl. 38 m2
Dle GP 194-25/2016
-koupě-48/9 ostat.pl. 28m2 (d)
-prodej-48/4 ostat.pl. 581m(a+b)

» zpět «