Úřední deska - vyhlášky - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1. Územního plánu

Obec Sejřek
Sejřek 35, 592 62 Nedvědice, IČ:00599808
27.6.2017 č.j.2017/55
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

o vydání Změny č.1 Územního plánu Sejřek

Zastupitelstvo obce Sejřek, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydalo na svém zasedání dne 30.5. 2017 Změnu č.1 Územního plánu Sejřek

OBSAH DOKUMENTACE:

Změna č.1 územního plánu ÚP Sejřek obsahuje:
počet listů textové části 4 A3
NÁVRH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP SEJŘEK VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č.1 (samost. příloha) 34
počet výkresů připojené grafické části celkem 2
seznam výkresů – označení/název měřítko

1/Z1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ 1: 5 000
2/Z1 HLAVNÍ VÝKRES 1: 5 000
3/Z1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 1: 5 000

Odůvodnění změny č.1 územního plánu ÚP Sejřek obsahuje:
počet listů textové části ODŮVODNĚNÍ 7 A3
počet výkresů připojené grafické části celkem 2
seznam výkresů – označení/název měřítko

01 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1: 5 000
02 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 1: 5 000

Změna č.1 Územního plán Sejřek je zveřejněn v úplné podobě na internetových stránkách obce Sejřek – http://www.sejrek-bor.cz/. K nahlédnutí je Změna č.1 ÚP Sejřek v budově obecního úřadu a dále v budově Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Proti Změně č.1 Územního plánu Sejřek, vydaného formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád).

Změna č.1 ÚP Sejřek nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ivana Mazourová
starostka obce


Rozdělovník:
1. Úřední deska Městského úřadu Bystřice n.P.

Vyvěšeno:

Sejmuto:


2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Bystřice n.P.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

3. Úřední deska Obecního úřadu Sejřek

Vyvěšeno:

Sejmuto:


4. Elektronická úřední deska Sejřek

Vyvěšeno:

Sejmuto:

» zpět «