Úřední deska - vyhlášky - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška
obce Sejřek
č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek a místní části Bor


Zastupitelstvo obce Sejřek se na svém zasedání dne 2.6.2015 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sejřek a místní části Bor, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojové kartony,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.


2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny dle mapky příloha č.1 na těchto stanovištích:
Sejřek: u obecního úřadu
Mansberk: u jednoty
Bor: vedle kulturního domu


3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva šedá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
d) Sklo, barva bílá/zelená,
e) Kovy, barva černá,

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.


Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na desce obecního úřadu a internetu

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn Bystřici n. P.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a internetu

3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn Bystřici n. P

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby- popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.4/2011. Obecně závazná vyhláška obce Sejřek č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sejřek

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.6.2015

» zpět «