Úřední deska - oznámení - Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta České republiky

Starosta obce Sejřek podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. čís. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu 14. ledna 2023 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu.

2. Místem konání voleb je volební místnost zřízená v zasedací místnosti v budově obecního úřadu v Sejřku na adrese Sejřek 35.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem České republiky nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky.

6. Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a
odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská
počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby
prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého
kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním
nové informace na úřední desce obecního úřadu.

7. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato uskuteční
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V obci Bor bude k dispozici přenosná volební urna v sobotu 28. ledna 2023 od 12:00 do 13:00 hodin v budově obecního domu.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.

Kontakt do volební místnosti ve dnech voleb: 605 415 223
Informace k volbám naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz/volby/

starosta obce Sejřek
Zbyněk Holeček

Vyvěšeno: 27.12.2022
Sejmuto:

» zpět «